повишаване качеството на лечение и живот на пациенти с онкологични заболявания и на техните близки

 

 

 

Мисията е приведена в съответствие с националните и европейски стандарти за борба с онкологичните заболявания и се състои в активно издирване, диагностициране, регистриране, лечение и периодично на наблюдение на пациентите със злокачествени заболявания и преканцерози в България . 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Прозрачност при обработване на информацията

в Комплексен онкологичен център –Враца ЕООД

 

Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Враца ЕООД е лечебно заведение, което обслужва пациенти от северозападните области на България - Монтана, Враца и Видин. Тук се осъществява широк спектър от дейности като издирване, диагностициране, консултиране и лечение на онкоболни пациенти. Висококвалифицираните специалисти на КОЦ - Враца практикуват, съобразявайки се с изискванията на медицинските и морално-етични стандарти.

В качеството си на администратор на лични данни, Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Враца ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Информацията, която може да съдържа ваши лични данни, се обработва за следните цели:

-          Пациенти на КОЦ – Враца ЕООД

-          Човешки ресурси;

-          Контрагенти;

-          Видеонаблюдение;

-          Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КОЦ Враца ЕООД в качеството на администратор на лични данни;

-          Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;

-          Уведомления за нарушения на сигурността на данните

 

Пациенти на Комплексен онкологичен център – Враца ЕООД

Основната дейност на Комплексен онкологичен център –Враца ЕООД е здравно обслужване. Обработването на лични данни е необходимо, за да се осигури безопасно и ефективно здравно обслужване на субектите на лични данни.

Данните, с които КОЦ Враца разполага, се обработват и за обезпечаване на здравноосигурителните права на пациентите.

Обработването на лични данни е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на субектите на лични данни и e позволено от закон, който урежда специален вид обработване на данни за конкретна цел от обществен интерес или касаеща здравословното състояние.

Данните, с които КОЦ – Враца ЕООД разполага, могат да включват:

ü  Основна информация за пациентите - трите имена, ЕГН, адрес, телефон, паспортни данни;

ü  Здравна информация – данни за здравословно състояние на субектите на лични данни, лечение и проследяване до живот.

ü  Може да съдържа други чувствителни лични данни - расов или етнически произход, обработване на генетични данни, биометрични данни с цел уникалната Ви идентификация като физическо лице, данни за сексуалния живот.

Тези данни са от съществена важност за по-ефективно и за навременно осъществяване на адекватно лечение, отговарящо на индивидуалните нужди на всеки пациент.

Личните данни се набират при постъпване, извършване медицински преглед на даденото лице, в изпълнение на разпоредбите на Закона за здравето – устно интервю с лицето и/или писмени документи /епикризи, лабораторни изследвания, рентгенови и ехографски снимки.

Във връзка с изпълнение на основната си дейност – здравно обслужване, КОЦ –Враца ЕООД обработва само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват съгласно Вътрешни правила за организиране на дейностите по съхранението, обработването и справочното използване на архивните документи.

Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. КОЦ – Враца ЕООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Кой друг може да получи лични данни на пациенти?

Съгласно чл. 28 от Закона за здравето се налага да предоставим здравна информация относно пациенти на болницата, в следните случаи:

ü  лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;

ü  съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

ü  е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;

ü  е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания

ü  е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

ü  е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;

ü  е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.

ü  е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Предоставянето на информация в случаите се извършва след уведомяване на  съответното лице.

На основание чл.28б, ал2 от Закона за здравето пациентът има право да упълномощи друго лице да се запознае с медицинските му документи, както и да направи копие на тях.

Декларация за съгласие

Медицинските специалисти на Комплексен онкологичен център –Враца ЕООД, на основание чл.13 от ОРЗД и чл.31 от Закона за здравето, информират по подходящ начин пациента за личните данни, които се събират, обработват и съхраняват с цел предоставяне на медицинска услуга и лечение в бъдеще. Те разясняват на пациента характера на заболяването, смисъла на провежданото лечение, естеството на използваните процедури.

      Пациента дава писменото си съгласие чрез Декларация .

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на КОЦ –Враца ЕООД.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. КОЦ – Враца ЕООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

КОЦ – Враца ЕООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. КОЦ – Враца ЕООД връща документите, по начина, по който са подадени.

За резултатите от проведени процедури по подбор на персонала кандидатите се информират чрез обявените от тях начини за обратна връзка – телефон, електронна поща.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

 

Контрагенти

В рамките на изпълнение на дейността си КОЦ – Враца ЕООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по смисъла на ЗЗД, ЗОП и др.

Във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон

Видеонаблюдение

На територията на Комплексен онкологичен център – Враца ЕООД се извършва видеонаблюдение в общо достъпните зони. Системата за видеонаблюдение има за цел опазване на обществения ред, на имуществото на болницата и сигурността на пациентите чрез идентифициране на физически лица. Служителите и посетителите се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място в сградите на КОЦ – Враца ЕООД, за използването на технически средства за наблюдение и контрол. Записите от видеонаблюдението се съхраняват на електронния носител в рамките на 30 дни. В случай, че не бъдат изискани по силата на нормативен акт, същите се изтриват от електронния носител.

Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КОЦ Враца ЕООД в качеството на администратор на лични данни 

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КЗЛД, за личните данни, които КОЦ – Враца ЕООД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред КОЦ – Враца ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Уведомления за нарушения на сигурността на данните

Посочените регистри се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данниДоколкото в тези регистри се съдържат лични данни, за тях се прилага специалния ред за поддържане на всеки регистър, както и ред за достъп до него, съгласно Правилник за дейността или Правилник за вътрешния ред.

Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта за защита на лични данни.

Получаване на лабораторни резултати на нашия уебсайт: http://onko-vratsa.bg/

Системата за проверка на лабораторни резултати на Комплексен онкологичен център –Враца ЕООД става чрез линк на сайта ни, който води към сървър на лабораторията и не се събира Ваша лична информация за извършване на съответната услуга. За да влезете в системата се изисква Вашето потребителско име и парола, които сте получили по време на регистрацията. Може да използвате браузър (Internet Explorer версия по- голяма от 7, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera и др)

Важно! Потребителско име и парола могат да бъдат предоставяни по телефона или на e-mail. Те се изпращат индивидуално с оглед на защитата на Вашите лични данни.

КОЦ – Враца ЕООД не предоставя тази информация на трети лица.

Не се събира информация за компютъра на лицето, което достъпва отвън нашия сайт.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

 

Данни за контакт

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни или да получите повече информация, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на лични данни в Комплексен онкологичен център - Враца ЕООД по електронна поща на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или да се свържете с нас на адрес: до ДЛЗД, КОЦ –Враца ЕООД, 3000 обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, бул. „Втори юни” № 68.