началник - Д-р Теодора СТЕФАНОВА с призната специалност по „Лъчелечение” и квалификация „Здравен мениджмънт”.

Ст.ординатор - Д-р Борислав БОРИСОВ с призната специалност ” Лъчелечение”

Ординатор - Д-р Росен АЙКОВ - специализант по специалността „ Лъчелечение”

Ординатор- д-р Павел Иванов-с призната специалност по „Радиология

Ординатор – д-р М.Ставров- с призната специалност по КВБ

Ст.мед.сестра - Ваня ДАНЧЕВА - бакалавър „Управление на здравните грижи” и квалификация „Здравен мениджмънт

Ст. рентгенов лаборант Иванка Рашева-магистър „Управление на здравните грижи”

Дейност:

 

Стационарен капацитет: 54 легла

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания.

Извършват се основните видове дейности :

 1. Амбулаторно-консултативна
 1. 2.Диагностична
 2. 3.Екипно обсъждане на лечебния план на всеки болен
 3. 5.Лечебната дейност задължително преминава през регламентираните от практиката етапи:
 1. Лъчелечение на злокачествени заболявания, доброкачествени тумори и преканцерози:
  • пред оперативно
  • следоперативно
  • дефинитивно
  • палиативно
  • противоартрозно
 • Клинико-биологично планиране
 • Анатомо-топографско планиране
 • Дозиметрично планиране
 • Изпълнение на облъчването
 • Контрол на лъчелечебния план
 • Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции
 • Оценка на лечебните резултати
 • Проследяване на болните  
 1. Трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност:

Апаратурна обезпеченост:

 • Кобалтова телегаматерапия,
 • Киловолтна близко фокусна и дълбока рентгенова лъчетерапевтична апаратура
 • Дозиметрична лаборатория.

Телефони за контакт:

Сестри: +(359) (0)92 669 140

Лекари: +(359) (0)92 669 139