ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОХИРУРГИЯ

 

Началник - Д-р Георги ЕЗЕКИЕВ- признати специалности: "Хирургия"и „Онкология” и специализации:

 

 • Чернодробна хирургия и Интраоперативна радиотерапия- под ръководството на проф.Амброзиано,Университетска болница- Виченца, Италия.
 • Интензивен курс –лапароскопия в общата хирургия- под ръководството на проф.Морескьо, IRCAD-EITS, Страсбург, Франция.
 • Курс за специалисти –колоректална хирургия IRCAD-EITS, Страсбург, Франция.
 • Курс за специалисти - колоректална хирургия- European Surgery School, Париж, Франция
 • Лапароскопска колоректална хирургия- под ръководството на проф. Тухман, Университетска болница- Виена, Австрия.
 • Single port operations- Freikirchlich-Evangelisches Krankenhause под ръководството на проф. Бургхардт , Берлин, Германия.

 

Ст.ординатор - Д-р Христо КАМЕНОВ - призната специалност: "Хирургия"

 

Ординатор - Д-р Валери ВАСИЛЕВ - призната специалност: "Хирургия"

 

Ординатор – д-р Илонка Крумова - призната специалност: "Хирургия"

 

Старша мед. сестра – Цветелина ПЕТРОВА- бакалавър „Управление на здравните грижи”.

 

Дейност:

 

Стационарен капацитет- 25 легла

 

Съвременно оперативно лечение на доброкачествени, предракови и онкологични заболявания на млечна жлеза, щитовидна жлеза, храносмилателната система: вкл.тънки и дебели черва, жлъчен мехур, екстрахепатални пътища, панкреас, далак, и др.

 

Висококвалифицираните специалисти работят по органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники и осъществяват съвременна лечебна дейност в съответствие с правилата за добра медицинска практика, изискванията по медицински стандарт по Хирургия и при спазване морално етичния кодекс от всеки член от колектива. Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в Хирургичния кабинет в диагностично - консултативния блок.

 

3- те операционни зали са оборудвани с необходимата съвременна техника от най- висок клас за извършване на оперативни интервенции, включително по безкръвен / лапароскопски / начин.

 

Телефони за контакт:

 

Началник отделение

+(359) (0)92 669 121

Лекари

+(359) (0)92 669 122

Сестри

+(359) (0)92 669 133

Опер.зали

+(359) (0)92 669 132

 ОАИЛ- Отделение Анестезиология и Интензивно Лечение

 

в.и.д. Началник - Д-р Васил ЦЕНОВ -    призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

 

Ст.ординатор - Д-р Анжелин КРЪСТЕВ - призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

 

Ординатор - Д-р Венелин Цветков - призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

 

Ординатор Д-р Мария Лъжова - специализант

 

Старша мед. сестра-  Галина Милова  - Магистър „ Управление на Здравните грижи”,

 

Дейност:

 

Капацитет- 6 легла

 

Дейност:

 

-          Провеждане на пред - анестезиологочна консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение с обща, регионална или локална анестезия;

 

-          Тестуване на пациентите за алергия към анестетици ;

 

-          Въвеждане , поддържане и възстановяване от анестезия при различните видове хирургични, урологични и генекологични операции, както и по време на инвазивни изследвания – фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, фибробронхоскопии, като тази дейност е съобразена с правилата за безопасна и адекватна анестезия;

 

-          Провеждане на предоперативна, интраоперативна и постоперативна реанимация на болните в оперативните отделения, както и консултативна помощ в другите отделения на КОЦ;

 

-          Интензивно лечение при болни с критични нарушения в жизнените функции;

 

-          Борба с хроничната болка .

 

Отделението е обезпечено , както в операционните , така и в реанимационните зали, с най- съвременна апаратура и консумативи.

 

Телефон за контакт: +359 (0) 92 669 131 

 

 

 

 

Структура Онкоурология към отделението по Онкохирургия

 

Завеждащ структура - Д-р  Румен К О Т О В- призната специалност „Урология”

 

Член на Европейската Асоциация по Урология и Българското Урологично дружество.

 

Специализации:

 

 • Дългосрочна специализация в Клиниката по Урология- УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
 • Ендоскопска и трансуретрална урологична хирургия-под ръководството на проф.Ст.Чакъров, МБАЛ „Св.Ана”- София
 • Интервенционален ултразвук в Урологията- УМБАЛ „Александровска”-София
 • Интензивен курс по лапароскопска урология – I ниво- „ТЕЛЕЦ”- МУ -Плевен

 

Ординатор - Д-р Николай НИКОЛОВ-признати специалности - „Обща медицина” и „Урология”

 

Дейност:

 

Стационарен капацитет- 10 легла

 

 • профилактика и съвременно оперативно лечение на доброкачествени и онкологични заболявания на бъбреци, простата, пикочен мехур и преканцерози.
 • трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочен мехур, трансуретрална простатектомия.
 • отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения.
 • оперативни процедури върху мъжка полова система.
 • оперативни процедури на долните пикочни пътища и при инконтиненция на урината.
 • оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и с много голям обем и сложност / нефростомия и нефректомия /.
 • оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност.
 • ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища/ цистоскопия /.

 

В своята оперативна дейност специалистите използват органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники.

 

Телефони за контакт:

 

Лекари: +(359) (0) 92 669 122

 

Сестри: +(359) (0) 92 669 133

 

 

 

онкогинекология

 

 

 

Началник Д-р Любомир КИРКОВ- признати специалности: „Акушерство

 

и гинекология”, и „Онкология”

 

Ст. ординатор - Д-р Георги ГУНОВ- признати специалности: „Акушерство

 

и гинекология”, и „Онкология”

 

Ст. акушерка - Наташа РАШЕВА- Бакалавър по Управление на здравните грижи

 

Дейност:

 

Стационарен капацитет: 10 легла

 

 • Профилактика на онкогинекологични заболявания;
 • Диагностика и лечение на онкогинекологични заболявания и преканцерози;
 • Планова и спешна оперативна дейност на:
  • Злокачествени заболявания на женски полови органи
  • Доброкачествени заболявания на женски полови органи
  • Корекции на тазовата статика при не задържане на урината;
  • Вертхайм-Мейгс
  • Лапароскопска хирургия
  • Колпоскопии;
  • Пробно абразио;
  • Полипектомии;
  • Биопсии;

 

Работи се с органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники

 

Отделението разполага с единствения за България видеоколпоскоп на фирма Olympus.

 

Телефони за контакт:

 

Началник отделение

+(359) (0)92 669 123

Лекари

+(359) (0)92 669 122

Сестри

+(359) (0)92 669 133

 

 


Отделение Онкогастроентерология

 

 

Началник - Д-р Румен СТЕФАНОВ- признати специалности по „Вътрешни болести” и „Гастроентерология и диететика”.

 

Свидетелства за професионална квалификация по:

 

„Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия- първо ниво”,

 

„Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво”,

 

„Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури- първо ниво”,

 

„Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво”,

 

„Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография – трето ниво”.

 

Ординатор - Д-р Христофор АТАНАСОВ- призната специалност "Вътрешни болести"

 

Старша медицинска сестра: Венеция Дойчинова-

 

Дейност:

 

Стационарен капацитет: 10 легла

 

В Отделението по Онкологична гастроентерология се осъществява консултативна, диагностична и специализирана лечебна дейност на злокачествени и доброкачествени новообразувания на органите на храносмилателната система, коремната кухина и коремната стена, а също при необходимост и на други органи и системи в обема на онкологията според националната онкологична доктрина.

 

Извършват се основните видове дейности :

 

 • Профилактика на злокачествените заболявания чрез диагностика и лечение на преканцерозите.
 • Метафилактика на доброкачествени и злокачествени новообразувания, вече открити и лекувани с методите на съвременната онкологична практика.
 • Рутинните процедури под ехографски контрол (биопсии, пункциии, контрастно-усилена ехография и други подобни)  
 • Аблативна терапия на първичен чернодробен рак и метастази в чернодробния паренхим,
 • Поставяне на перкутанни билиарни дренажи
 • Провежда се дренажно лечение на панкреасни кисти и интраабдоминални патологични течни колекции и абсцеси.
 • В условията на ендоскопия се осъществяват полипектомии, ендоскопски мукозни резекции и субмукозни ендоскопски дисекции на преканцерози и ранен рак
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици,
 • Балонни дилатации на стенози,
 • Аргон-плазмени коагулации и деструкции,
 • Хемостаза с клипс-апликатор,
 • Поставяне на перкутанна гастростома,
 • Химически аблации и други.

 

Апаратурна обезпеченост: Отделението разполага с най- съвременно медицинско оборудване съгласно изискванията от „Медицинския стандарт по гастроентерология“ и критериите за добра медицинска практика.

 

 • Ехографски апарат
 • Видеоендоскопска система - окомплектована с гастроскоп, колоноскоп и дуоденоскоп, а също и всички необходими аксесоари и инструменти за цялостната дейност, включително DVD видеорекордер, цветен принтер и архивираща система.
 • апарат за аргонплазмена коагулация и за електрохирургия

 

Телефон за контакт:   +359 (0) 669 163

 

 

 

 

 

Отделение палиативни грижи

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

 

Д-р Николай ЙОРДАНОВ- призната специалност „Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение”

 

Специализации:

 

 • Лечение на хроничната болка в Клиниката по Експериментална Анестезиология и Лечение на Болката В АКН – Виена – Университета на град Виена;
 • Палиативна медицина в Университета на град Познан – Полша
 • Грижи за терминално болни - град Будапеща - Унгарска Палиативна Асоциация .

 

Член на :

 

 • Българското Онкологично дружество
 • Българското дружество за изучаване и лечение на болката
 • Европейската асоциация по палиативна медицина
 • Европейската Изследователска Мрежа по Палиативна Медицина
 • Световната Асоциация за хосписни и палиативни грижи

 

Публикации:

 

 • сп. „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • сп. „Торакална медицина“;  
 • сп. „Здравен мениджмънт“
 • Съавтор на учебник по Палиативна медицина за медицинските колежи на България и Холандия.
 • Участия с постери, презентации и лекции на конгресите на Европейската асоциация по Палиативна медицина в Ахен- 2005; Венеция – 2006; Будапеща -2007; Рим – 2008; Виена – 2009; Глазгоу – 2010; Лисабон – 2011

 

Психолог Мария КОСТОВА -  магистър по Психология

 

Старша мед.сестра Нели КИРИЛОВА - бакалавър по Управление на здравните грижи

 

            Дейност:

 

Стационарен капацитет: 15 легла

 

Отделението за Палиативни Грижи оказва всеобхватни и от най-високо качество палиативни грижи на онкологично болни и техните семейства, когато болните и семейството се нуждаят от тях.

 

Основната цел на прилаганите от екипа на отделението лечение и грижи е подобряване ,повишаване и подържане на най-доброто възможно качеството на живот на болните с онкологични заболявания при запазване на активността и автономността им максимално и колкото е възможно.

 

За постигането на тази цел се прилага интегриране на психологичните и духовни аспекти на грижите с тези, насочени към постигането на симптоматичен контрол над болката, задуха, умората, тревожността, депресията и други мъчителни симптоми, които могат да настъпят в хода на боледуването и по време на лечението, при безпрекословното зачитане на свободната воля и правото на избор на болния.

 

В отделението се предлага система за социална, психологическа и духовна подкрепа, насочена към членовете на семейството по време на боледуването и лечението на пациента.

 

Телефон за контакт:   + 359 (0) 92 669 134

 

 

 

 

 

 

 

Отделение лъчелечение

 

началник - Д-р Теодора СТЕФАНОВА с призната специалност по „Лъчелечение” и квалификация „Здравен мениджмънт”.

 

Ст.ординатор - Д-р Борислав БОРИСОВ с призната специалност ” Лъчелечение”

 

Ординатор - Д-р Росен АЙКОВ - специализант по специалността „ Лъчелечение”

 

Ординатор- д-р Павел Иванов-с призната специалност по „Радиология

 

Ординатор – д-р М.Ставров- с призната специалност по КВБ

 

Ст.мед.сестра - Ваня ДАНЧЕВА - бакалавър „Управление на здравните грижи” и квалификация „Здравен мениджмънт

 

Ст. рентгенов лаборант Иванка Рашева-магистър „Управление на здравните грижи”

 

Дейност:

 

 

 

Стационарен капацитет: 54 легла

 

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания.

 

Извършват се основните видове дейности :

 

 1. Амбулаторно-консултативна

 

 1. 2.Диагностична
 2. 3.Екипно обсъждане на лечебния план на всеки болен
 3. 5.Лечебната дейност задължително преминава през регламентираните от практиката етапи:

 

 1. Лъчелечение на злокачествени заболявания, доброкачествени тумори и преканцерози:
  • пред оперативно
  • следоперативно
  • дефинитивно
  • палиативно
  • противоартрозно

 

 • Клинико-биологично планиране
 • Анатомо-топографско планиране
 • Дозиметрично планиране
 • Изпълнение на облъчването
 • Контрол на лъчелечебния план
 • Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции
 • Оценка на лечебните резултати
 • Проследяване на болните  

 

 1. Трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност:

 

Апаратурна обезпеченост:

 

 • Кобалтова телегаматерапия,
 • Киловолтна близко фокусна и дълбока рентгенова лъчетерапевтична апаратура
 • Дозиметрична лаборатория.

 

Телефони за контакт:

 

Сестри: +(359) (0)92 669 140

 

Лекари: +(359) (0)92 669 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Отделение медицинска онкология

 

 

 

Началник отделение Д-р Петранка ЛИШКОВСКА- признати специалности по "Вътрешни болести" и "Онкология"

 

Квалификация- „Здравен мениджмънт”

 

Сертификат - GPC

 

Спeциализации:

 

 • Образна диагностика на млечна жлеза- НСБАЛО-София
 • Абдоминална ехография- МУ-София

 

Участие в международни клинични проучвания - линк към следващата страница - първи параграф

 

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси - линк към следващата страница - втори параграф

 

Ординатори:

 

Д-р Николинка ИГНАТОВА- призната специалност "Вътрешни болести"и „Онкология”

 

Д-р Цветана ТОШЕВА - призната специалност "Обща Медицина", от м.юли 2011г. е зачислена на специализация по „Медицинска онкология”

 

Старша мед.сестра - Петя ВАСИЛЕВА – бакалавър по „Управление на здравните грижи”

 

Капацитет - 40 стационарни легла

 

ДЕЙНОСТ:

 

Лекарствено лечение на онкологичните заболявания с най- съвременните медикаменти и методи;

 

Палиативно лечение на онкологично болни;

 

Участие в клинични срещи и обсъждания;

 

Участие в клинични проучвания.

 

В отделението е разкрит и сектор по амбулаторна химиотерапия

 

Телефони за контакт:

 

Лекари : +(359) (0)669 117

 

Мед.сестри : +(359) (0)669 160

 

 

 

Международни клинични проучвания

 

 1. 1.Фаза III Метастазирал карцином на стомаха 2012-Главен изследовател.
 2. 2.Фаза III Локално – авансирал и метастазирал карцином на белите дробове Главен изследовател2011.
 3. 3.Фаза III Метастазирал карцином на млечна жлеза 2011 Подизследовател.
 4. 4.Фаза II Локално – авансирал карцином на панкреаса 2010 Главен изследовател.
 5. 5.Фаза III Костни метастази при солидни тумори 2007 Главен изследовател.
 6. 6.Фаза III Анемия при локално – авансирал карцином 2007 Главен изследовател.
 7. 7.Фаза III Локално – авансирал карцином на млечна жлеза 2007 Подизследовател.
 8. 8.Фаза III Метастазирал карцином на дебело черво2007 Подизследовател.

 

 

 

Ежегодни участия в международни семинари и конгреси

 

ЕSMO Стокхолм 2011г.

 

ЕSMO Милано 2010г.

 

ЕССO Берлин 2009г.

 

ЕССO Стокхолм 2008г.

 

ЕССO Барселона 2007г.

 

ESMO Истанбул 2006г.

 

Международен семинар по онкология Виена 2005

 

Международен конгрес по онкология Солун 2002г.

 

Международен семинар по онкология Мадрид 2002г.

 

Ежегодни участия в национални конгреси и симпозиуми по Онкология.

 

Ежегодни участия като лектор в регионални семинари по Онкология.

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

 

Началник отделение Д-р Николай Тошков- призната специалност “Обща и Клинична Патология“.

 

Биолог: Йорданка Мермерска.

 

Ст.лаборант : Галина Вачева – бакалавър по „Управление на здравните грижи”

 

ДЕЙНОСТ:

 

Създавайки концептуално-методологична база на медицинската логика, Клиничната патология се явява съществена и неделима част от хирургичната дейност и особено от онкологията, при която правилният избор на лечение и прогнозната оценка се базират на данните от морфологичното изследване.
Освен това, Клиничната патология, като основен инструмент на профилактичната медицина, използва широко скринингови методи за ранна диагностика на определени ракови заболявания според програмата на МЗ и нуждите на здравеопазването.

 

Отделението по "Клинична патология" се състои от следните структурни звена:

 

 • хистологична лаборатория - извършва хистологични изследвания на тъкани от оперативно отстранени тумори с различна локализация, ТАБ, щипкови биопсии при бронхо-, гастро-, ентеро-, ректо-, уро-, колоноскопии.
 • цитологична лаборатория извършва цитологична диагностика и профилактична (скрининг) дейност
 • гефрирна лаборатория – извършва спешна интраоперативна диагностика (експресно хистологично и цитологично изследване)- гефрир.

 

Допълнително се извършват:

 

·         консултации на хистологични и цитологични препарати.

 

·         извършване на патологоанатомични аутопсии.

 

Отделението по "Клинична патология" разполага с:

 

 • парафинови микротоми
 • замразяващ микротом
 • центрофуги
 • термостат
 • микроскопи
 • Хистокинет(тъканен процесор за обработка на биопсични материал)
 • Криостат (експресно хистологично изследване)
 • Компютърна видеокамера за биологичен и стерео микроскопи

 

Телефони за контакт:

 

 

 

Началник отделение: +(359) (0)92/669 159                                      

 

Хистолаборатория:   +(359) (0)92/669 128                                          

 

 

 

 

 

 

Център за социална адаптация и рехабилитация

 

на

 

пациенти с онкологични заболявания

 

и

 

техните близки

 

 

 

Завеждащ Център - Психолог-консултант Мария Костова - линк

 

Дейност:

 

 • Индивидуални консултации с психолог, социален работник и юрист.
 • Провеждане на беседи, групова работа с пациенти, както и училище за пациенти и техните близки
 • Превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация.
 • Информация за полагащите се безплатни помощни средства- гръдни протези, перуки, тоалетни столове.
 • Информация за полагащите се болнични листове, ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.
 • Информация по всички въпроси, свързани със заболяването, съвети и брошури.

 

 

 

Работата в Центъра се базира на психологически методи, тренингови и психотерепевтични техники за оценка, лечение, превенция и рехабилитация на психологичния и психосоциален дистрес, инвалидност или нарушени способности, дезадаптация и рисково поведение.

 

 

 

Телефон за контакт: +(359) (0) 92 66-00-90