Началник - Д-р Румен СТЕФАНОВ- признати специалности по „Вътрешни болести” и „Гастроентерология и диететика”.

Свидетелства за професионална квалификация по:

„Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия- първо ниво”,

„Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво”,

„Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури- първо ниво”,

„Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво”,

„Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография – трето ниво”.

Ординатор - Д-р Христофор АТАНАСОВ- призната специалност "Вътрешни болести"

Старша медицинска сестра: Венеция Дойчинова-

Дейност:

Стационарен капацитет: 10 легла

В Отделението по Онкологична гастроентерология се осъществява консултативна, диагностична и специализирана лечебна дейност на злокачествени и доброкачествени новообразувания на органите на храносмилателната система, коремната кухина и коремната стена, а също при необходимост и на други органи и системи в обема на онкологията според националната онкологична доктрина.

Извършват се основните видове дейности :

 • Профилактика на злокачествените заболявания чрез диагностика и лечение на преканцерозите.
 • Метафилактика на доброкачествени и злокачествени новообразувания, вече открити и лекувани с методите на съвременната онкологична практика.
 • Рутинните процедури под ехографски контрол (биопсии, пункциии, контрастно-усилена ехография и други подобни)  
 • Аблативна терапия на първичен чернодробен рак и метастази в чернодробния паренхим,
 • Поставяне на перкутанни билиарни дренажи
 • Провежда се дренажно лечение на панкреасни кисти и интраабдоминални патологични течни колекции и абсцеси.
 • В условията на ендоскопия се осъществяват полипектомии, ендоскопски мукозни резекции и субмукозни ендоскопски дисекции на преканцерози и ранен рак
 • Ендоскопско връзково лигиране на варици,
 • Балонни дилатации на стенози,
 • Аргон-плазмени коагулации и деструкции,
 • Хемостаза с клипс-апликатор,
 • Поставяне на перкутанна гастростома,
 • Химически аблации и други.

Апаратурна обезпеченост: Отделението разполага с най- съвременно медицинско оборудване съгласно изискванията от „Медицинския стандарт по гастроентерология“ и критериите за добра медицинска практика.

 • Ехографски апарат
 • Видеоендоскопска система - окомплектована с гастроскоп, колоноскоп и дуоденоскоп, а също и всички необходими аксесоари и инструменти за цялостната дейност, включително DVD видеорекордер, цветен принтер и архивираща система.
 • апарат за аргонплазмена коагулация и за електрохирургия

Телефон за контакт:   +359 (0) 669 163